pukiwikiインストール

以下のようにパーミッションを与える

chmod -R 707 wiki
chmod -R 707 diff
chmod -R 707 backup/
chmod -R 707 cache/
chmod -R 707 counter/

WordPress MU インストール

chmod -R 775 myblog
chmod 777 myblog/wp-content/

トップ   編集 凍結 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-10-14 (金) 13:16:52